Osnovano Kulturno vijeće Grada Siska

ibb

271020211635293879.jpeg

27. ožujka i u Sisku je osnovano Kulturno vijeće, u skladu sa Zakonom RH, prema kojem sve županije i gradovi s više od 30 000 stanovnika, moraju imati Kulturno vijeće pri Ministarstvu kulture.
Za predsjednika Kulturnog vijeća Grada Siska izabran je Nebojša Borojević, potpredsjednica je Lela Vujanić , a članovi su Goran Dević, Davor Hrvoj i Ratko Bjelčić.
Kulturno vijeće ima savjetodavnu ulogu na pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva. Zadaće su mu predlaganje programa javnih potreba u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Siska i sudjelovanje u utvrđivanju kulturne politike Grada Siska.
Vijeće je osnovano za glazbenu i glazbeno–scensku djelatnost, dramsku umjetnost – knjigu i nakladništvo, film i kinematografiju, muzejsku djelatnost, likovnu umjetnost, nove medijske kulture i kulturu mladih te međunarodnu kulturnu suradnju.