Što su Eurokodovi i kako se primjenjuju u složenim građevinskim projektima?

mj

Plaćeni oglas

Nedavni potresi potaknuli su raspravu javnosti, stručnjaka i laika, o načinima gradnje, kvaliteti samih radova i poštivanju pravila struke te građevinskih normi. Do sada su u praksi projektiranja i dokazivanja sigurnosti konstrukcija, kao i u postupku tehničke kontrole projekta korištene različite norme i smjernice. Provjerili smo kakvo je stanje danas kada se primjenjuju Eurokodovi te što oni znače kada je u pitanju projektiranje i konačno rješenje važnih projekta kao što je objekt u kojem će se skladištiti isključivo nisko i srednje radioaktivni otpad u krutom stanju.

Što su Eurokodovi?

Ukratko, Eurokodovi su skup europskih pravila za proračun konstrukcija zgrada i inženjerskih građevina. Primjenom tih pravila ostvaruje se dio projekta građevine kojim se osigurava njezina mehanička otpornost i stabilnost, a razvijani su posljednjih 35 godina zajedničkim naporima stručnjaka iz država članica EU. Smatraju se najnaprednijim svjetskim pravilima za proračun građevinskih konstrukcija i obvezni su za primjenu u javnim nabavama. Sukladno tome primjenjivat će se i u izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu.

Primjena Eurokodova u projektu Centra na Čerkezovcu

Obzirom na svrhu i tip građevine u koji spada skladište nisko i srednje radioaktivnog otpada, takav objekt se gradi s povećanim faktorom sigurnosti. Zbog toga, skladište radioaktivnog otpada će biti projektirano prema smjernicama Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i europskim normama, od kojih će se u obzir posebno uzeti Eurokod 7 i Eurokod 8. Numeriranje kodova nije povezano sa razinom kompleksnosti i važnosti, već se brojke koriste isključivo radi kraće nomenklature brojnih normi.

U nastavku donosimo pregled dvaju ključnih Eurokodova za projektiranje skladišta radioaktivnog otpada na Čerkezovcu.

Eurokod 7 pokriva područje geotehničkog projektiranja te se sastoji od dva dijela. Prvi dio obuhvaća opća pravila za planiranje terenskih i laboratorijskih geotehničkih istraživačkih radova i geotehničko projektiranje različitih konstrukcija, dok drugi obuhvaća norme za istraživanje i ispitivanje temeljnog tla. Eurokod 7 je namijenjen za konstrukcije u građevinarstvu, rješavanje problema interakcije temeljnih i potpornih konstrukcija s tlom, tj. stijenom, definiranju načina proračuna geotehničkog djelovanja na konstrukcije, proračunavanju otpora tla na vanjska djelovanja od konstrukcije, te davanju pravila pri projektiranju za korištenje u standardnoj inženjerskoj praksi.

Eurokod 8 pokriva područje projektiranja potresne otpornosti konstrukcija. Osnovni ciljevi projektiranja i izvođenja građevina na djelovanje potresa su: zaštita ljudskih života, ograničenje štete na objektu te funkcionalnost kritičnih objekata. Ovi ciljevi ovise o vrsti građevine koja se gradi, te se ne mogu promatrati potpuno izolirano jedan od drugoga. Može se zahtijevati ispunjenje sva tri cilja kod iste građevine, ali je za svaki od njih pojedinačno mjerodavna različita učestalost pojave potresa, što je bitno za određivanje seizmičkog opterećenja na konstrukciju. Za uobičajene građevine vrijedi pravilo da se treba graditi tako da nosive konstrukcije izdrže one potrese (najjači na lokaciji izgradnje) koji se mogu očekivati u toku životnog vijeka te građevine.

Sukladno preporukama IAEA-e, skladištenje radioaktivnog otpada mora se provesti na način da se osiguraju zaštita ljudskog zdravlja i okoliša, sada i u budućnosti, bez nametanja nepotrebnih opterećenja na buduće generacije. Pri projektiranju i pogonu skladišta za radioaktivni otpad, osigurat će se zaštita radnika, javnosti i okoliša.

Skladište na Čerkezovcu, kad bude završeno i pušteno u funkciju, ispunit će sve preduvjete za sigurno skladištenje nisko i srednje radioaktivnog otpada kojeg čine razni alati, mehanički dijelovi, zaštitna odjeća, filteri i slično, a koji će prije skladištenja proći propisnu obradu i kondicioniranje. Radioaktivni materijal bit će imobiliziran u fizički i kemijski stabilnom stanju, a za osiguravanje i zadržavanje hermetičnosti primijenit će se pristup s višestrukim barijerama. Sam otpad i spremnici trebaju bit će otporni na degradaciju. Mikroklimatski uvjeti u skladištu bit će optimalni za životni vijek paketa otpada, a sami paketi će biti uskladišteni na način da budu dostupni za inspekcijski nadzor.

Uz poštivanje svih normi i najmoderniji sustav izvođenja građevinskih radova, sigurnost lokacije skladišta na Čerkezovcu potvrđuje i činjenica da lokacija nije u poplavnom području i dovoljno je daleko od izvora pitke vode. Jednako tako, Čerkezovac nije u zoni nominiranih aktivnih rasjeda, a prilikom nedavnog potresa svi objekti na Čerkezovcu ostali su potpuno neoštećeni.

najčitanije