Revizija utvrdila nepravilnosti u radu Sisačko-moslavačke županije

mradenovic

Državni ured za Reviziju objavio je izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije za 2018.godinu. Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. Predmet revizije je uz financije, bila i usklađenost poslovanja Županije sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje.

Revizija je utvrdila da je manjak proračuna, sa zadnjim danom 2018.godine, uključujući preneseni manjak, veći od 60 milijuna kuna iako ga je županija prikazala 16,6 milijuna kuna manjim, ne unijevši u njega sve obveze. Upućuje se i na nepravilnosti u novčana sredstva koja je SMŽ dala Razvojnoj agenciji SIMORA. Uočeni su i problemi s evidencijom službenih automobila za koje ne postoje podatci tko ih i zašto vozi.

Izvještaj Državnog ureda za reviziju možete pronaći ovdje.

najčitanije