Radovi na nasipu u Galdovu

U tijeku su radovi na lijevoobalnom savskom nasipu u naselju Galdovo koji je u potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine na dionici od rkm 101+200 do 102+000 zadobio velika oštećenja i zbog toga ne može više vršiti zaštitu od visokih voda rijeke Save. Odmah nakon potresa izvedena je druga linija obrane od poplava od box barijera.

Cjelokupna sanacija nasipa sastoji se od rušenja oštećene dionice nasipa s postojećim čepom do temeljnog tla, poboljšanje temeljnog tla impulsnim kompaktiranjem, izrade novog čepa i izrade novog nasipa s materijalom od rušenja postojećeg nasipa.

Vrijednost projektne dokumentacije, radova na sanaciji nasipa i nadzora je 12.600.000,00 kuna koji se financiraju iz Fonda solidarnosti.

 

foto: Sisačko-moslavačka županija

najčitanije