Oprezno sa spaljivanjem korova i trave!

ibb

271020211635294084.jpeg

Na području Policijske uprave sisačko-moslavačke tijekom 2013. godine na otvorenom prostoru zabilježen je 31 požar (ili 19,75 % ukupnog broja požara) što je manje za 93,76 % u odnosu na 2012. godinu (497 požara). Izravna i posredna materijalna šteta iznosi 102.525,00 kn (ili 6,69 % ukupne materijalne štete), što je realno manje za 99,78 % u odnosu na prethodnu godinu. U požarima otvorenog prostora ukupno je opožareno 46 ha, što je za 99,84 % manje od požara otvorenog prostora u prethodnoj godini (29.606 ha).
U Zakonu o zaštiti od požara stoji da je “svaka fizička i pravna osoba odgovorna za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga nastanu sukladno odredbama ovog Zakona i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.”

A Zakonom su propisane i kazne: novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.
Također je istim Zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj.

Zbog nadolazećih proljetnih, a samim time toplijih i sunčanih dana, isušenosti tla i postojeće biljne vegetacije, Policijska uprava Sisačko-moslavačka apelira na oprez pri spaljivanju suhe trave, korova i ostalog niskog raslinja, smeća i drugog otpada, kao i na oprez pri bacanju opušaka, kako ne bi buknuli požari u kojima mogu nastati velike materijalne štete, a time i ugroziti živote ljudi.
Posebice je potreban oprez prilikom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, jer zbog nedovoljne pažnje pri rukovanju vatrom ili zapaljivim predmetima može doći do takvih požara koji mogu izmaknuti kontroli pa se vatra može proširiti na šume, gospodarske i stambene objekte.
Mjere kojih se treba pridržavati propisane su općinskim i županijskim odlukama o spaljivanju na otvorenom prostoru uz poseban naglasak na sljedeće:

  • tvari koje se spaljuju moraju se izmjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova el. energije, javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti;
  • oko mjesta spaljivanja potrebno je izorati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas;
  • ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba za eventualno gašenje požara ako vatra izmakne kontroli;
  • na mjestu spaljivanja potrebno je osigurati priručna sredstva za gašenje ( lopate, kante s vodom i drugo );
  • spaljivanje se vrši isključivo danju, za mirna vremena bez vjetra, uz stalnu nazočnost osobe koja vrši spaljivanje;
  • kod većih površina od 1 ha potrebno je osigurati dežurstvo javne vatrogasne postrojbe ili dobrovoljnog vatrogasnog društva;
  • zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;
  • nakon obavljenog spaljivanja potrebno je mjesto pregledati i ostatak žara u potpunosti ugasiti.