Grad sufinancira najamninu u iznosu do 1000 kuna

imp

Građani Grada Siska, čije su nekretnine uslijed posljedica katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, postale neuporabljive za stanovanje, ostvaruju pravo na sufinanciranje najamnine u iznosu do 1.000,00 kuna, uz predočenje dokaza da ne mogu više prebivati na adresi dosadašnjeg prebivališta, odnosno boravišta, te ugovora o najmu stana zaključenog nakon 29. prosinca 2020. godine za stan na području Grada Siska.

Odnosi se to na one:

  • koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara dobili oznaku N2 – neuporabljivo zbog oštećenja,
  • koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara dobili oznaku N1 – neuporabljivo zbog vanjskih utjecaja,
  • koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara dobili oznaku PN2 – potrebne mjere hitne intervencije,
  • koji su nakon provedenog brzog pregleda od strane statičara dobili oznaku PN1 – potreban detaljan pregled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sufinancirani iznos će se uplaćivati na račun najmodavca na temelju sklopljenih ugovora o najmu koji su prijavljeni Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Dokaz o nemogućnosti stanovanja na adresi prebivališta, odnosno boravišta utvrđuje se uvidom u elektronički sustav arcGlS.

najčitanije