POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

Poziv Dražba

Sponzorirani članak

 

Fina

 

 

 

FINANCIJSKA AGENCIJA

 

REGIONALNI CENTAR ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

 

Klasa: O/110-10/23-01/960

Ur.br.: 07-01-24-8

 

Zagreb, 09.01.2024.

 

Na temelju članka 45. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (NN 93/14), povodom zahtjeva za prodaju kojeg je dostavio Općinski sud u Kutini poslovni broj OVR-73/2023 u ovršnoj pravnoj stvari ovrhovoditelja

 

 1. BANKA KOVANICA d.d., 42000 VARAŽDIN, ULICA PETRA PRERADOVIĆA 29, OIB: 33039197637, zastupanog po punomoćniku IVANA PANIĆ ŠUŠTERŠIĆ, odvjetnici iz Zagreba

 

protiv ovršenika

 

 1. DARIO ŠIPRAK, 10410 VELIKA GORICA, JURJA DOBRILE 16, OIB: 00593944036 radi prisilne naplate, Financijska agencija objavljuje sljedeći:

POZIV NA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

 

Pozivaju se ponuditelji da pristupe elektroničkoj javnoj dražbi za predmet prodaje prema uvjetima kako slijedi:

 

 1. PODACI O PREDMETU PRODAJE

 

Opis predmeta prodaje:

 

Nekretnine upisane u zk.ul. broj 796, k.o. Uštica, kč.br. 2250 kuća, dvorište i oranica površine 370 čhv odnosno 1331 m2.

 

 1. NAČIN I UVJETI PRODAJE Način prodaje:

Za predmet prodaje provodi se druga elektronička javna dražba.

 

Druga elektronička javna dražba počinje 09.01.2024.g. u 15:00:00 sati.

 

Elektronička javna dražba završava 04.04.2024.g. u 10:59:59 sati.

 

Ponude se prikupljaju elektroničkim putem od 20.03.2024.g. s početkom u 11:00:00 sati do 04.04.2024.g. u 10:59:59 sati.

 

Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude.

Ponuda se smatra prihvaćenom kada je sustav elektroničke javne dražbe ponuditelja obavijestio da je njegova ponuda evidentirana kao valjana. Ponuda mora biti evidentirana u sustavu elektroničke javne dražbe prije isteka vremena koje je naznačeno kao vrijeme završetka elektroničke javne dražbe (odnosno prije isteka produljenog nadmetanja) da bi se ista smatrala predanom u tijeku nadmetanja.

 

Uvjeti prodaje:

 

Utvrđena vrijednost predmeta prodaje:

 

13.670,45 EUR.

 

Prodajna cijena, plaćanje poreza i pristojbi u svezi s prodajom:

 

Druga elektronička javna dražba: predmet prodaje ne može se prodati ispod iznosa od 8.202,27 EUR.

Poreze i pristojbe u svezi s prodajom dužan je snositi kupac.

 

Početna cijena za nadmetanje:

 

8.202,27 EUR.

 

Iznos dražbenog koraka:

 

250,00 EUR.

 

Iznos, rok i način uplate jamčevina:

 

U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su prethodno dale jamčevinu u iznosu od 1.367,05 EUR.

 

Jamčevina se uplaćuje od dana objave ovog poziva te na računu Agencije mora biti evidentirana najkasnije 11.03.2024. godine. Uplate evidentirane na računu Agencije nakon 11.03.2024. neće se smatrati valjanim uplatama i tim uplatiteljima neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. U slučaju uplate jamčevine putem instant plaćanja potrebno je paziti na opće uvjete te voditi računa o tome da sredstva budu na računu Agencije do datuma objavljenog u pozivu na sudjelovanje.

 

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije i to IBAN: HR3323900011300028779, Primatelj:

Financijska agencija, Model: HR35.

 

Uplatiteljem jamčevine smatrat će se osoba čiji je OIB naveden u pozivu na broj uplate. Za uplate doznačene iz inozemstva obvezno je u Opisu plaćanja navesti PNB ili OIB uz ID nadmetanja.

 

Svaki uplatitelj prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati brojku 459569 (ID nadmetanja + kontrolna znamenka koju sustav automatski generira), a kao podatak drugi (P2) OIB uplatitelja jamčevine u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Za inozemne uplate, prilikom uplate jamčevine na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“.

 

Prilikom uplate jamčevine potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“. Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku. Primjer ispravno popunjenog naloga za plaćanje možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije na poveznici https://www.fina.hr/racuni-fine-za-uplatu-naknada-jamcevina-kupovnine.

 

Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu e-Dražba provjeriti je li mu je vidljivo nadmetanje za koje je uplatio jamčevinu, što je znak da je uplata jamčevine primljena i evidentirana na računu Agencije.

 

Ova elektronička javna dražba provodi se pod jedinstvenim identifikatorom (identifikator nadmetanja) broj: 45956

 

Naznaka prava koja ne prestaju prodajom:

 

Nadležno tijelo nije dostavilo podatke.

 

Naznaka da li je nekretnina slobodna od osoba i stvari, odnosno stanuje li ovršenik s članovima svoje obitelji u nekretnini ili je nekretnina dana u najam ili zakup:

Nekretnina nije slobodna od osoba i stvari.

 

Podaci o mjestu i vremenu razgledavanja te osobi zaduženoj za kontakt:

 

Osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu u prisutnosti sudskog ovršitelja Danijela Milinkovića, tel. br. 044 691-202.

 

Plaćanje kupovnine:

 

Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od dana objave rješenja o dosudi na e-Oglasnoj ploči suda.

 

Posebni uvjeti koje kupac mora ispuniti da bi mogao steći predmet prodaje:

 

Nadležno tijelo nije dostavilo podatke.

 

III. PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

 

Ponude za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem. U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati osobe koje:

 

 • imaju digitalni certifikat s pravom pristupa servisu e-Dražba (valjani digitalni certifikata, i to normalizirani/autentikacijski, kojim se potvrđuje identitet osobe te kvalificirani/potpisni, koji omogućuje primjenu naprednog elektroničkog potpisa)

 

 • su pravovremeno uplatile jamčevinu u skladu s ovim Pozivom na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi,
 • su ispunile prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi u servisu e-Dražba.

 

Detaljni podaci o servisu e-Dražba dostupni su na mrežnim stranicama Financijske agencije (www.fina.hr).

 

NAPOMENE:

 

 1. Ovaj poziv objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije (članak 132.b Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22).
 2. Elektronička javna dražba počinje objavom poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Od objavljivanja poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi na mrežnim stranicama Agencije do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje 60 dana (članak

 

 1. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22).

 

 1. Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi objavit će se, na prijedlog stranke, u sredstvima javnog priopćavanja ako stranka predujmi Agenciji za to potrebna sredstva (članak
  1. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22).

 

 1. Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Agencije u iznosu, roku i na način utvrđen u pozivu na sudjelovanje (članak 12. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku NN 156/14, 1/19, 28/21 i 9/23).

 

 1. Jamčevina mora biti evidentirana na računu Agencije u roku objavljenom u pozivu na sudjelovanje koji ne može biti kraći od 60 dana od objave poziva. Ako jamčevina nije evidentirana u navedenom roku, uplatitelju jamčevine neće biti omogućeno sudjelovanje u dražbi (članak 12. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku NN 156/14, 1/19, 28/21 i 9/23).
 1. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena Agencija će vratiti jamčevinu na temelju naloga suda za prijenos novčanih sredstava, osim u slučajevima iz čl. 39. st. 3. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14, 1/19, 28/21 i 9/23).

 

 1. Provjeru računa uplatitelja jamčevine Agencija vrši uvidom u jedinstveni registar računa. U slučaju da račun naznačen u prijavi za sudjelovanje odnosno račun naveden u nalogu nadležnog tijela za povrat ne pripada uplatitelju jamčevine o čemu sud prethodno nije obaviješten, Agencija će o navedenom obavijestiti nadležni sud radi donošenja naloga za raspolaganje s novčanim sredstvima (čl. 13. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku NN 156/14, 1/19, 28/21 i 9/23).

 

 1. Ponude se prikupljaju elektroničkim putem radnim i neradnim danima u vremenu od 0 do 24 sati. Iznimno, ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka koji je u pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi određen kao vrijeme završetka prikupljanja ponuda, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje najpovoljnije valjane ponude (članak 17. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14, 1/19, 28/21 i 9/23).

 

 1. U slučaju prekida ili odgode ovršnog postupka jamčevina će se iskoristiti za nastavak odgođene ili prekinute elektroničke javne dražbe osim ako odlukom nadležnog tijela Agenciji ne bude naloženo da izvrši povrat uplaćene jamčevine.

 

 1. Ako na prethodnoj elektroničkoj javnoj dražbu ne bude valjanih ponuda, Agencija objavljuje poziv na sudjelovanje u sljedećoj elektroničkoj javnoj dražbi. U tom slučaju, jamčevina uplaćena za prethodnu elektroničku javnu dražbu vrijedi i za sljedeću elektroničku javnu dražbu osim ako je jamčevina vraćena uplatitelju. Eventualnu razliku uplaćene jamčevine Agencija vraća uplatitelju ako su za to ispunjeni uvjeti (čl. 13. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku NN 156/14, 1/19, 28/21 i 9/23).

 

 1. Kupac je dužan uplatiti na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu kupovinu u roku određenom u zaključku o prodaji. Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom. Iz položenog jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji. O tome odluku donosi sud i dostavlja je Agenciji radi prijenosa novčanih sredstava (članak 106. Ovršnog zakona NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22).

 

 1. Ako za vrijeme trajanja nadmetanja dođe do tehničkih nedostupnosti zbog kojih su ponuditelji onemogućeni neometano predavati ponude u konkretnom nadmetanju Agencija postupa sukladno članku 29. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/14, 1/19, 28/21 i 9/23).

 

Financijska agencija

 

Financijska agencija / Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

tel 01/6127139 / fax 01/6127007 / info@fina.hr

Sektor poslovne mreže / Regionalni centar Zagreb / Odjel javnih servisa

najčitanije