LAG “Zrinska gora-Turopolje”

mj

LAG “Zrinska gora-Turopolje” prostire se na 2131.18 km2, a ima 93.493 stanovnika i 150 članova.  Obuhvaća osam jedinica lokalne samouprave koje administrativno pripadaju Sisačko-moslavačkoj i Zagrebačkoj županiji. Područje LAG-a obuhvaća gradove Petrinja, Sisak, Velika Gorica i Glina te općine Lekenik, Orle, Martinska Ves i Donji Kukuruzari.

Nakon provedbe IPARD Mjere 202 LAG “Zrinska gora-Turopolje” je koristeći Podmjeru 19.1. Programa ruralnog razvoja izradio Lokalnu razvojnu strategiju 2014.-2020. na temelju koje je ostvario potporu za provedbu Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. u ukupnom iznosu od 10.521.289,80 kuna od čega je 8.016.220,80 kuna namijenjeno za financiranje projekata na području LAG-a putem LAG natječaja (Podmjera 19.2.)

U sklopu međunarodnog projekta “Transnational Education in LEADER Implementation 2 (TELI2)” financiranog iz programa ERASMUS+, LAG “Zrinska gora-Turopolje” je u suradnji s LAG-ovima iz Irske, Portugala, Slovenije, Poljske i Rumunjske  te obrazovnim institucijama “Limerick Institute of Tehnology” – Irska i “Univerza v Ljubljani” – Slovenija izradio prvi europski akreditirani obrazovni program u području implementacije LEADER programa “Certificate in LEADER Management” koji se provodi na “Limerick Institute of Tehnology” i nosi 15 ECTS bodova.
Dva zaposlenika LAG-a “Zrinska gora-Turopolje” Robert Nogić i Maja Štimec su među prvih 16 studenata u EU uspješno prošli obrazovni program “Certificate in LEADER Management”.

Osim IPARD-a, Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i ERASMUS-a, LAG “Zrinska gora-Turopolje” LAG je sudjelovao u provedbi projekta “Edukacijom, podrškom i promocijom do dobrog upravljanja na lokalnoj razini” financiranog iz programa IPA 2011, a također su provođeni projekti financirani iz sredstava ostvarenim po natječajima Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije te HEP-a na teme razvoja ciklo turizma i nabavke štandova za potrebe članova LAG-a.

LAG „Zrinska gora-Turopolje“  u suradnji s LAG-om „Posavina“, LAG-om „Slavonska ravnica“ i LAG-om „Zapadna Slavonija“ provodi među-teritorijalni projekt suradnje pod nazivom „Udruživanjem do jačanja kapaciteta poljoprivrednih proizvođača“ s ciljem jačanja kapaciteta i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača u sektoru voćarstva i povrtlarstva kroz razmjenu znanja i iskustva, opremanje te promociju poljoprivrednih proizvoda u cilju povećanja samoodrživosti poljoprivrednih gospodarstava i malih gospodarstvenika na ruralnim područjima te poticanju njihovog udruživanja.

LAG svakodnevno pruža podršku brojnom članstvu u vidu individualnog savjetovanja, organizacije edukativnih predavanja stručne tematike i ustupanjem opremljenog prostora učionice LAG-a za potrebe članova. U svrhu jačanja prodajnih kapaciteta članova LAG organizira i sufinancira nastupe na sajmovima za svoje članove, tako su članovi LAG-a „Zrinska gora-Turopolje“ u 2018. godini nastupili na 15 sajmova diljem RH u organizaciji ili suorganizaciji LAG-a. Jačanje kapaciteta članova vrši se i financiranjem pretplata na časopise stučne tematike za članove te davanjem financijske i stručne potpore raznim inicijativama i projektima u organizaciji članova LAG-a.

LAG “Zrinska gora-Turopolje” je do sada kao jedini LAG u Hrvatskoj objavio tri natječaja iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna po svakom natječaju na kojem članovi LAG-a mogu ostvariti potporu do 5.000,00 kuna za provedbu manifestacija, provedbu socijalnih usluga, ulaganje u širenje proizvodnih kapaciteta i ulaganja u opremu, a pri čemu se potiče partnerstvo i teritorijalna među članovima LAG-a. Na ovaj način je do sada financirano 60-ak projekata na području LAG-a za javni, civilni i privatni sektor.

Više o LAG-u  Zrinska gora – Turopolje i kako postati član pogledajte ovdje.

IZVOR: https://www.mrr.hr/

najčitanije